#NextMarketing, CRM/CXM

#NextAct2020 Heribert Meffert „zum 50ten“ über den Aufbruch des Marketing

Professor Dr. Dr. H. C. Mult. Heribert Meffert, Marketing Papst

Zum Video (Youtube)

#NextMarketing #NextCRM: Professor Heribert Meffert diskutiert mit den „jungen Wilden“

Professor Dr. Dr. H. C. Mult. Heribert Meffert, Marketing Papst

Zum Video (Youtube)

#NextCRM CRM goes CXM …

Winfried Felser, NetSkill Solutions GmbH

Zum Video (Youtube)
Facebook
LinkedIn